Sinitic: BAI, CHANGZHOU, FUZHOU, HAKKA, MANDARIN, TAISHAN, XIAMEN

Report a bug.