Sino-Tibetan: AO, BAI, BODO, BURMESE, CHANGZHOU, DAFLA, FUZHOU, HAKKA, HMONG, JINGPHO, KAREN, LAHU, MANDARIN, MIEN, NAXI, NEWARI, PHLONG, TAISHAN, TAMANG, TIDDIM CHIN, XIAMEN

Report a bug.